v> v>v>
v> >
  GÓRNICTWOn>(32) OCHRONA CIAŁAn>(473) OCHRONA NÓGn>(312) OCHRONA RĄKn>(144) OCHRONA SŁUCHUn>(23) OCHRONA OCZUn>(70) OCHRONA GŁOWYn>(45) OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCHn>(49) OCHRONA PRZED UPADKIEMn>(26) WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW / PRACOWNIKÓWn>(121) HIGIENA I CZYSTOŚĆn>(29) Nowościn> Promocjen>
  "> "
  "> <
  <
  <
  ">
  > <
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej ronodlea gość">
 • P.prokół rekgulacyjny">
 • ulh> > > > <
  "> "
  "> > tdh> > > >
  "
  <
  h3h>
  > <
  <
  pn
  pn§1 Dndeficjen>pli> pn1. Dnia, roboe - oznaczaddni tygodnia od ptriedziałkuny dpiątkunz wyłączeniemddni ustawowo wolnych od pracy. pn2. Dostawa - oznaczadn>czyość fntayczną ptleaającą rondostarczeniu KlienKato przez Sprzed wcę, zadpośrednictwem Dostawcy, Ton ru określonego w zamówieniu. pn3. Dostawca – oznaczadpodmiot, z którym współpracuje Sprzed wca w zakresiendoa-kywania Dostawy Ton rów: pna) Pobotę Polską S.A.
  pn5. KlienK - oznaczadpodmiot, ronrzecz którego zgodnie z y Regulamem o przepisula prawa mogądbyć świadcz"no uobsłi drogądelek"Striczną lub z którym zawarta możedbyć Umksowsprzed way. pn6.da-Ksocume - oznaczadosobę fizyczną doa-kującą n>czyośca prawnej niezwiązanej i beośrednio z jej działalnośnią gospodarcządlub zawodową. pn7.da-Kto KlienKad- oznaczadindywidualnnylonk wadego KlienKadpanel, uruchomionnronjego rzecz przez Sprzed wcę, po doa-kaniu przez KlienKady rejesacji. pn8. L"log - oznaczadindywidualne oznaczenie KlienKa, przez niego ustalone, - ładająceuj si z niąguP, znów literowych, cyfrowych lub innych, wy/imaneinraz z Haobsemddo za gożcnia a-Kon KlienKadn S sklie Internetowym. pn9. srzedj sibiorca - oznaczadosobę fizyczną,dosobę prawnądlub jednostkę ormanizacyjną riebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącądweinłasnym imieniu działalność gospodarcządlub zawodową. pn10.ry Regulami– oznaczadniniejszarr RegulamiS sklu Internetowego. pn11.dy rejesacja - oznaczadn>czyość fntayczną doa-kanądw sposób określonydw R Regulamie, wy/imaną dlonkorzystania przez KlienKadoe wszystkich funkcj-kalnośniiS sklu Internetowego. pn12. Sprzed wca - oznaczadBogumiła Pasiut prowadzącego działalność gospodarcządpod firmądP.H. s/Pata-Konta Bogumił Pasiut z siedzibądw Ru Odz Śląskiej (41-707), ul. Oświęcimska 160, NIP:641-001-32-64, REGON: 271561790, wpisuną do CenKralnej Ewidencjiii Informacjiio Działalnośni Gospodarczej prowadzonej przez Mamijesa Gospodarki; e- ema: p_in@p/Paa-konta.pl, będący jednoiecznie nłaśnicielemiS sklu Internetowego. pn13. ="StronInternetowaiS sklu - oznaczad pn14. Ton r - oznaczadp.prokt przedstawionnprzez Sprzed wcę zadpośrednictwem S/stry S sklu Internetowego. pn15. Umksowsprzed way - oznaczadumowę sprzed way zawartą drogądelek"Striczną nonzasadach określonych w R Regulamie, międzarKlienKem a Sprzed wcą. pn§2 Postanowienionogólnen>pli> pn1. Wszelkie prawa do S sklu Internetowego, w tym majątkowe prawa aurskie, prawa nłasnośni intelek"ualnej do jego nazwy, domeny internetowej, S/stry Internetowej S sklu, a ontżeddo wzorców, formegurzy, s/lotypów kależą do Sprzed wcy, a korzystanie z nich możednastępksoć wyłącznie / sposób określonydi zgodny z y Regulamem. pn2. S skl Internetowy reje udostępnionnprzez Sprzed wcę zadpośrednictwem sieci Internetdi S/stry Internetowej S sklu, jaa-nzasób systemu teleinformaaycznego oraz informaaycznego. pn3. Sprzed wca zastrzegowsobie prawo dodumieszczanionnonS/strie Internetowej S sklu treści rekgulowych doayczących oferowanych Ton rów, jaadi ton rów i uobsł osób trzenich, w formachd pn4. Zabstri"no reje wykorzystywanie S sklu Internetowegodlub S/stry S sklu Internetowego przez KlienKów lub osoby trzenieddo przesyłanionniezamówionej informacjiix-hanowej. pn§3 a-rzystanie ze S sklu Internetowegon>pli> pn1. a-rzystanie ze S sklu Internetowego oznaczadk wadą n>czyość KlienKa, która prowadziido zapoznanionj si przez niego z treściula zawartymi nonS/strie Internetowej S sklu, z zastrzeżcniem postanowień §4 y Regulamu. pn2. a-rzystanie ze S sklu Internetowego odbysoć możedj si wyłącznie nonzasadach i w zakresienwskazanym w R Regulamie. pn3. Sprzed wca do goży starań, aby k-rzystanie ze S sklu Internetowego bybso możliwe dlonUżytkowninów Internetunz użyciem wszystkich popegurnych przeglądarek internetowych, systemów shopacyjnych, typów urządecze oraz typów połączeze internetowych. Mamimalne wy/imaniontechricznedumożliwiająceuk-rzystanie ze S/str S sklu Internetowego to przeglądarka internetowonInternet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Ohopa 11dlub Safari 5 co najmniej w wy/ienionych wnwerach lub nowszych, z nłączoną />obsłą języka J/javascri, akceptująca plikintypu „cookies” oraz łącze internetowe o przeq.ptowości co najmniej 256 kbit/s. pn4. W celunz gożcnia zamówieniadn S sklie Internetowym oraz w celunkorzystania z Uobsł dostępnych nonS/strach Internetowych S sklu, ktriecznedreje qosiadanie przez KlienKadntaywnego a-kon qocztydelek"Stricznej. pn5. KlienK,nkorzystając ze S sklu Internetowego nie reje uprawnionndo jakiejktcolek ingerencjiiw treść,d pn6. Zakazane reje dostarczanie przez KlienKadtreści ol; chntaerze i berawnym oraz wykorzystywanie przez KlienKadS sklu Internetowego, S/stry S sklu Internetowego lub uobsł nieodpłatnych świadcz"nych przez Sprzed wcę, w sposób sprzeczny z erawem, dobrymi obyczajula, roruszający dobradosobegis osób trzenich lub uzasadri"no interesy Sprzed wcy. pn7.dalienK reje uprawnionndo korzystania z zasobów S sklu Internetowego wyłącznie nonnłasny użytek. Nie reje doq.pzczalne wykorzystywanie zasobów i funkcjiiS sklu Internetowego w celunprowadzenia przez KlienKaddziałalnośni komercyjnej lub takiej, która roruszałaby interes Sprzed wcy. pn8. Sprzed wca oświadcza, iż publiczny ; chntaer sieci Internetdi korzystanie z uobsł świadcz"nych drogądelek"Striczną wiązać możedj si z zagrożcniem pozyskania i modyfikowania danych KlienKów przez osoby nieuprawnione, dlotego Klienca powinnid pn§4dy rejesacjan>pli> pn1. W celunutworzcnia a-Kon KlienKa,dalienK obowiązany reje doa-kać y rejesacji. pn2.dy rejesacja nie reje ktrieczna do - ładania przez KlienKów zamówieze n S sklie Internetowym. pn3. W celuny rejesacji,dalienK powinien wypełrić formegurz r rejesacyjny udostępnionnprzez Sprzed wcę nonS/strie Internetowej S sklu o przeobsać wypełrionnformegurz r rejesacyjny drogądelek"Striczną do Sprzed wcy poprzez wybór odpowiedniej funkcjiiznajdującejdj si wnformegurzu r rejesacyjnym. Podczasry rejesacjiialienK ustaladindywidualne Haobso. pn4. Wypełrienie formegurza r rejesacyjnego następuje z zachowaniem poniższychnzasad: pnalienK powinien wypełrić wszystkie ptla formegurza r rejesacyjnego chyba,dżedptle reje oznacz"no raa-nopcj-kalne;
  cmdalienK reje osobą odpowiedzialną zadp.awdziwość informacjiiwpisunych do formegurza r rejesacyjnego;
  cmdniewyrażcnie przez KlienKadwoli zawarciu umowy uniemożliwiary rejesacjsi a za gożcnie a-Kon KlienKa;
  cmdalienKowi,dprzyobsłuje prawo dostępuny dtreści swoich danych oraz ich poprawianio.
  pnprzyjęciemddo wiadomośni i akceptacjs przez KlienKadpostanowień y Regulamu;
  obsłą techriczną a-Kon KlienKa.
  pnzgoda reje dobrowolna i możedbyć wnk wadej chwi pn8. Po przeobsaniu wypełrionego formegurza r rejesacyjnego,dalienK otrzymuje niezw gocznie, drogądelek"Striczną nonadres qocztydelek"Stricznejdpodonnw formegurzu r rejesacyjnym potwierdzcnie y rejesacjiiprzez Sprzed wcę. Z tą chwi ą zawarta zostajedumowa o świadczenie drogądelek"Striczną uobsłi prowadzenia a-Kon KlienKa,dza ialienK uzyskuje możliwość dostępuny da-Kon KlienKadindoa-kywania zmiandpodonch podczasrr rejesacjiidonch, zadwyjątkiem L"logu. pn9. alienK zobowiązany reje do gożyć wszelkichd pn10.rSprzed wca tworzy iindrażanzai bezpiecnia przed nieuprawnionym korzystaniem,izwielokrotnioniem lub rozpowszechrioniem treści zawartych nonS/strie Internetowej S sklu. W przypadku zastosowania przez Sprzed wcę powyższychnzai bezpiecze, Klienca zobowiązująnj si powstrzymać od jakichktcolek działań zmierzających dodusunięcia lub obejściu takichnzai bezpiecze lub rozwiązań. pn§5 Zamówienia,dpłatność inrealizacja zamówiezen>pli> pn1. Informacje zawarte nonS/strie Internetowej S sklu rie stanowią oferty Sprzed wcy, w rozumieniu Kodeksu Cyw/silgo. pn2. alienK k>Komptuje zamówienie, wybierając Ton r, którym reje zainteresowany, przez wybór ptleccnia "DO KOSZYKA"dpod danym Ton rem znajdującymnj si nonS/strie Internetowej S sklu. alienK po sk>Komptowaniu ca gości zamówieniadinwskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formydpłatności, - łada zamówienie przez wysłanie formegurza zamówieniaddo Sprzed wcy. Wysłanie formegurza następuje przez ntaywacjsi odpowiedniego pola wnformegurzu zamówienia. a wadorazowo przed wysyłką zamówieniaddo Sprzed wcydpodowana reje ccna łączna wybranych Ton rów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy. pn3. Z gożcnie zamówieniadstanowinz gożcnie przez KlienKadSprzed wcydoferty zawarciu umowy sprzed way Ton rów będących przedmiotem zamówienia. pn4. Po z gożcniu zamówienia, Sprzed wca przesyła nadpodonnprzez KlienKadadres qocztydelek"Stricznejdpotwierdzcnie przyjęcia zamówienia. Potwierdzcnie przyjęcia zamówienia reje oświadczeniem Sprzed wcy o przyjęciudoferty, olktórej mowa w §5 ust. 3 powyżej. pn5. Nadpodstawiedz gożonego zamówienia, Sprzed wca doa-kuje wnwyfikacjiidostępnośniiw S sklie Internetowym zamówionego przez KlienKa Ton ru. pn6. W przypadku brakuiw S sklie Internetowym zamówionego Ton ru albo brakuimożliwościnrealizacjiizamówienia KlienKadz innych przyn>cz, w tym ontże, gdy zakup Ton rów od dostawców Sprzed wcy nie będzie możliwnw czasie przewidzianym ronrealizację zamówienia, Sprzed wca poinformuje KlienKaddrogądelek"Striczną lub teleftricznie o powsta gych oktcicznośniach. pn7.dJeślinrealizacja zamówienionokażedj si niemożliwa Sprzed wca możedzaproponować alienKowi: pnanulowanie ca gości zamówieniad(wybór tej opcji przez KlienKa zwalnia Sprzed wcę z obowiązkunrealizacjiizamówienia);
  cmdalienK nie będzie ponosił dodotkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
  pn9. CennronS/strie Internetowej S sklu zamieszcz"no przy danym Ton rze: pnstanowią cennbrutto (z podatkiem VAT)dinokreślone sądw z gotch polskich;
  pn11.dInformacjainontemat ca gkowitej wartości zamówieniadokreślona reje k wadorazowo w „KOSZYKU”, po doa-kaniu przez KlienKadwyboru formydDostawy oraz określcniu formydpłatności. pn12. alienK możedwybrać następująceuformydpłatności za zamówione Ton ry: pnprzelew bankowy ronrachunek bankowy Sprzed wcy (w tym przypadku realizacja zamówienionrozpoczęta zostanie po zakończeniu przez KlienKa procesu - ładania zamówieniadn S sklie Internetowym, za iwysyłka doa-kana zostanie po wpłynięciu środków ronrachunek bankowy Sprzed wcy);
  pn14. alienK możedmodyfikować zamówienie, do chwi pn15. Sprzed wca możedzamieścić nonS/strie Internetowej S sklu onformacjsi o ciczbie orienKacyjnych DniaR roboch, potrzebnych do realizacjiizamówienia. pn16. Zamówione Ton ry sąddostarczane do KlienKadzadpośrednictwem Dostawcy, nonadres wskazany wnformegurzu zamówienia. pn17. W dniu wysłania Ton ru do KlienKad(jeślinnie wybranoimożliwościnosobegisgo odbioru Ton ru)nprzekazywana reje nonadres qocztydelek"StricznejdKlienKa informacjaipotwierdzającadnadanie przesyłkiiprzez Sprzed wcę. pn18. alienK powinien zbadać doręczoną przesyłksi wnczasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecyośca pracownina Dostawcy. pn19. alienK ma prawo żądać od pracownina Dostawcy spisunia właśniwego prprokołu w razie stwierdzcnia ubytkunlub uozkodzenia przesyłki. pn20. alienK ma możliwość odbioru osobegisgo zamówionego Ton ru.rOdbioru możnaddoa-kać w biurze Sprzed wcy w DniaR roboe, w godz. 800 - po wieczniejszam ustaleniu oerlamunodbioru qocztądelek"Striczną lub teleftricznie. pn21. Sprzed wca do gączaddo przesyłkiibędącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolądKlienKa,dparagon lub fntaursi VAT obejmującą dostarczane Ton ry. pn22. W przypadku nieobecyośca KlienKadpodnwskazanym przez niego adresem,ipodanym przy - ładaniu zamówienia, raa-nadres Dostawy, pracownin Dostawcy pozostawinawizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Ton ru do S sklu Internetowego przez Dostawcę, Sprzed wca sa-kontauje j si z KlienKem drogądelek"Striczną lub teleftricznie, ustalając ponownie z KlienKem oerlamdi koszt Dostawy. pn§6 Rekgulacje i gn rancjen>pli> pn1. Sprzed wca odpowiada za niezgodność Ton ru zdumowądw przypadku jej stwierdzcnia przez KlienKa będącego a-Ksocumeem przed upływem 2 lat od dniadDostawy.dalienK obowiązany reje do zawiadomienionSprzed wcy o stwierdzonej niezgodnośniiTon ru zdumowądw niąguP2 miesięcy od dniadstwierdzcnia takiejdniezgodnośni. pn2. Sprzed wca w niąguP14 (czternaśnie)ddni .ptosunkuje j si do rekgulacjiiTon ru za goszonej przez KlienKadinpowiadomi go o sposobie dalszego postępksonia. pn3. Celemirozpatrzcnia rekgulacjiiTon ru,dalienK powinien przeobsać lub dostarczyć rekgulowany Ton r wraz z, jeślinto możliwe, dowodem zakupu. Rekgulowany Ton r kależy dostarczyć lub przeobsać nonadres Sprzed wcy. Sprzed wca zwpaconKlienKato udoaocumeowane koszty przesyłki. pn4. W przypadku rozpatrzcnia rekgulacjiina korzyść KlienKa, Sprzed wca naprawi albo wy/ieninKlienKato rekgulowany p.prokt na pełrowartościowy.dJeślinwy/iana albo naprawa rorażałaby KlienKadna znaczne niedogodnośniiSprzed wca, zgodnie z żądaniem KlienKa, obniży cenę albo zwpónii– na sautek odstąpienia przez KlienKa od umowy – pełrą noleżność za rekgulowany p.prokt w niąguP14 (czternaśnie)ddni. W przypadku odstąpienia od umowy pn5. Ton ry sprzed wane przez Sprzed wcę mogądbyć objęte gn rancją udzieloną przez odpowiedniego p.prodenKa bądź dy pn6. W przypadku Ton ru,dobjętego gn rancją dy pnkorzystając z uprawnieze nyninających z udzielonej gn rancji.
  pn§7nZ/iana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy pli> pn1. alienK możedzrezygnować z zamówieniadlub części zamówienia, jeślin- ładającynj si nonnie Ton r lub Ton ry nie zostały rejzcze wysłane,dpoprzez i beośredni a-konta ze Sprzed wcą qocztądelek"Striczną lub teleftricznie. pn2. alienK będący a-Ksocumeem możedodstąpić od Umowy sprzed way i bdpodonionprzyn>cz, - ładając pn3. W razie sautecznego odstąpienia od Umowy sprzed way umowa reje usożana zonniezawartą. alienK zobowiązany reje do zwrotu zakupionego Ton ru, niezw gocznie, nie późniejdniżiw terlamied14 (czternaśnie)ddni. Ton r powinien zostać zwpónonydw stanie niez/ienionym,ichyba żedz/iana była ktrieczna w graricachdzwykłego zarządu. Zwrotu możnaddoa-kać przy ładowo: pni beośrednio w biurze Sprzed wcy w DniaR roboe, w godz. 800 - lub
  pli> pn1. Sprzed wca doa-kuje zwrotu alienKomdkależności w niąguP14 (czternaśnie)ddni w przypadku: pnrezygnacjiiprzez KlienKa z zamówieniadlub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takimdprzypadku zwrotato podleaa odpowiednia część cen);
  pnw przypadku zapłaty „z góry” przelewem,iSprzed wca doa-kuje zwrotu kależności ronrachunek bankowy KlienKa.
  pn§9 Uobsłi nieodpłatnen>pli> pn1. Sprzed wca świadczy ronrzecz KlienKów, drogądelek"Striczną uobsłi nieodpłatne: pnProwadzenie a-Kon KlienKa;
  pn3. Sprzed wca zastrzegowsobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasunoraz sposobu udzielania dostępuny dwybranych wy/ienionych uobsł, ol;zym poinformuje KlienKów w sposób właśniwnylonzmiany y Regulamu. pn4. Uobsła Prowadzenie a-Kon KlienKa,idostępna reje qo doa-kaniu y rejesacji,dnonzasadach opisunych §4doraz §5 y Regulamu. pn5. Z uobsłi Newsmptter możedjkorzystać k wady KlienK, którydpodczasry rejesacjiintaywuje odpowiedniedptle w formegurzu r rejesacyjnym lub wprowadziijwój adres qocztydelek"Stricznej, wykorzystując w tym celunformegurz r rejesacyjny udostępnionnprzez Sprzed wcę nonS/strie Internetowej S sklu. Po przeobsaniu wypełrionego formegurza r rejesacyjnego,dalienK otrzymuje niezw gocznie, drogądelek"Striczną nonadres qocztydelek"Stricznejdpodonnw formegurzu r rejesacyjnym potwierdzcnie przez Sprzed wcę. Z tą chwi ą zawarta zostajedumowa o świadczenie drogądelek"Striczną uobsłi Newsmptter. pn6. Uobsła Newsmptter ptleaa nonprzesyłaniu przez Sprzed wcę, nonadres qocztydelek"Stricznej, wiadomośni wnformie elek"Stricznejdzawierającej informacje o nowych proroktach lub uobsłachnw oferniedSprzed wcy. Newsmptter przesyłany reje qrzez Sprzed wcę y dwszystkich KlienKów, którzy doa-kalin-ubskrypcji. pn7. a wady Newsmptter kierowany do danych KlienKów zawiera,dw pzczególnośni: pnonformacjsi o nadawcy;<
  pn9. Zamieszczając treści oraz udostępniojąc je KlienK doa-kuje dobrowolnego rozpowszechrioniadtreści. Zamieszczane treści nie wyrażajs poglądów Sprzed wcy i nie powinny być utożsuliane z jego działalnośnią. Sprzed wca nie reje dostawcą treści, a jedynie podmiotem, którydzapewniadn tym celunodpowiedniedzasoby teleinformaayczne. /pli> pn10.ralienK oświadcza, że: pnreje uprawnionndo korzystania z aurskich praw majątkowch, praw nłasnośni przemysłowej i/lub prawnqokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw nłasnośni przemysłowej (np.P, zni ton rowe) i/lub przedmiotów praw qokrewnych, które - ładająnj si nontreści;
  pnzamieszczanion/ ramachdkorzystania z uobsłi nieodpłatnej olktórej mowa w §9 ust. 9 powyżej,ddanych osobowych osób trzenich oraz rozpowszechrioniadwizerunku osób trzenich bez wy/imanego prawem zezwoleniadlub zgody osoby trzeniej;
  pn13. Zabstri"no reje zamieszczanie przez KlienKów / ramachdkorzystania z uobsłi nieodpłatnej, olktórej mowa w §9 ust. 9 powyżejdtreści, które mogłybydw pzczególnośni: pnzostać zamieszczane w z gejdwierze, np.P, zami rem roruszenio dóbrdosobegiych osób trzenich;
  pn15. alienK wyrażanzgodę nonnieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzed wcę umieszcz"nych przez niego treści. pn16. Uobsła wysłania zapytania olTon r do Sprzed wcy, ptleaa nonwysłaniu zadpomocądformegurza umieszcz"nego nanS/strie Internetowej S sklu wiadomośni do Sprzed wcy. /pli> pn17. alienK możedwnk wadej chwi pn18. Rezygnacja z uobsłi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii olTon rach nonS/strach Internetowych S sklu możliwa reje wnk wadej chwi
 • pn19. Rezygnacja z uobsłi nieodpłatnej wysyłania zapytania olTon r do Sprzed wcy, możliwa reje wnk wadej chwi
 • pn20. alienK, któryddoa-kałry rejesacjiimożedza gosić żądaniedusunięcia a-Kon KlienKadSprzed wcy, przy n>cmdw przypadku za goszenia żądaniadusunięcia a-Kon KlienKadprzez Sprzed wcę, możedono zostać usunięte do 14 (czternaśnie)ddni od za goszenia żądania. pn21. Sprzed wca reje uprawnionndo zablokowania dostępuny da-Kon KlienKadinuobsł nieodpłatnych,dw przypadku działania przez KlienKadna ozkodsi Sprzed wcy lub innych KlienKów, roruszenio przez KlienKadprzepisów prawa lub postanowień y Regulamu, a ontże, gdy zablokowanie dostępuny da-Kon KlienKadinuobsł nieodpłatnych reje uzasadri"no względula i bezpieczestwad-dw pzczególnośni:dprzełamywaniem przez KlienKadzai bezpiecze S/stry Internetowej S sklu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępuny da-Kon KlienKadinuobsł nieodpłatnych z wy/ienionych przyn>czntrwo przez okres niezbędny do rozwiązania kwejeii stanowiącejdpodstawę zablokowania dostępuny da-Kon KlienKadinuobsł nieodpłatnych. Sprzed wca zawiadamia KlienKado zablokowaniu dostępuny da-Kon KlienKadinuobsł nieodpłatnych drogądelek"Striczną nonadres qodonnprzez KlienKadwnformegurzu r rejesacyjnym. /pli> pn22. Celemirezygnacjiiz otrzymywania informacjiimarketingowych,dalienK powinien poinformować o takimdżądaniu Sprzed wcę pocztądelek"Striczną. pn§10 Odpowiedzialnośćn>pli> pn1. Sprzed wca reje uprawnionndo przerw lub zakłóceze n świadczeniunuobsł drogądelek"Striczną i udostępnioniu S/str Internetowych S sklu, jeślinpowodem reje: pnmodyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub a-kserwacja systemu teleinformaaycznego lub oprogramowania Sprzed wcy;
  pn3. Sprzed wca nie ponosi odpowiedzialności za niewya-kaniedlub nienależyte wya-kywanie uobsł świadcz"nych drogądelek"Striczną, jeżclinreje to spowodowane przez osoby trzenied(w pzczególnośni shopatorów telekomunikacyjnych, dostawców gączy telekomunikacyjnych iienergii elek"Sycznej). Sprzed wca ponosi jednak odpowiedzialność jaadzonnłasne działanie lub zariechoniedza działania lub zariechoniadosób, z którychnpomocądwya-kuje uobsłi świadcz"no drogądelek"Striczną, jaadrównież osób,lktórym wya-kaniedtych uobsł powierza. pn4. Sprzed wca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnieniadn korzystaniu ze S sklu Internetowego, nyninające z erzyn>cznleżących po cznzawinionych przez Sprzed wcę lub przyn>cz, zadktóre Sprzed wca ponosi odpowiedzialność. pn5. Sprzed wca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zariechoniami KlienKów, w pzczególnośni za korzystanie przez nich ze S sklu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymidprzepisami prawa lub y Regulamem. pn6. Wyłącznym źródłem zobowiązaze Sprzed wcy reje niniejszy y Regulam oraz i bwzględnie obowiązujące przepisy prawa. pn§11 Zgłaszoniedzagrożcniadlub noruszenio prawn>pli> pn1. W przypadku gdy KlienK lub innadosoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana ronS/strie Internetowej S sklu norusza ich prawa, dobradosobegis, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przea-kania,nzasady uczniwej a-kkurencji,lknow-how, onjemricę cochrihrą prawem lub nadpodstawiedzobowiązaniu, możedpowiadomić Sprzed wcsi o potencjalnym noruszeniu. pn2. Sprzed wca powiadomionno potencjalnym noruszeniu,dpodejmuje niezw goczne działania mojąceuna celunusunięcie ze S/stry Internetowej S sklu, treści będących przyn>czą noruszenio. pn§12 Dane osoboweli plikin„Cookies”n>pli> pn1. Adlamijesatorem danych osobowychnKlienKów przekazanych Sprzed wcy dobrowolnie / ramachdy rejesacjiioraz w ramachdświadczenia przez Sprzed wcę uobsł drogądelek"Striczną lub w ramachdinnych oktcicznośni określonych w R Regulamie, reje Sprzed wca. pn2. Dane osobowelprzetwurzane będą przez Sprzed wcę wyłącznie nonpodstawiedupksożrieniaddo przetwurzania danych oraz wyłącznie / celunrealizacjiizamówieze lub uobsł świadcz"nych drogądelek"Striczną przez Sprzed wcę oraz innych celach określonych w R Regulamie. pn3. Zbiór danych osobowychnprzekazanych Sprzed wcy zgłaszony reje qrzez Sprzed wcę Generalnemu Inspek"orato Ocochry Danych Osobowych. pn4. Dane osobowelprzekazane Sprzed wcydpodowano sądmu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżcniem, żedniepodonie określonych w R Regulamie danych w procesie y rejesacjiiuniemożliwiary rejesacjsi a za gożcnie a-Kon KlienKa oraz uniemożliwiarz gożcnie inrealizację zamówienia KlienKa,dw przypadku - ładania zamówieniadbez y rejesacjiia-Kon KlienKa. /pli> pn5. a wady kto przekażedSprzed wcy swoje dane osobowe,dma prawo dostępuny dich treści oraz y dich poprawianio. /pli> pn6. Sprzed wca zapewniadmożliwość usunięcia danych osobowychnz prowadzonego zbioru,dw pzczególnośni / przypadku usunięcia a-Kon KlienKa. Sprzed wca możedodmówić usunięcia danych osobowych, jeżclinalienK nie uregulowałdwszystkich kależności wobec Sprzed wcy lub noruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowychnreje niezbędneny dwyjaznieniontych oktcicznośni i ustalenia odpowiedzialności KlienKa. /pli> pn7. Sprzed wca cochrilprzekazane mu dane osoboweloraz y łada wszelkichd pn8. Sprzed wca nie przekazuje, nie sprzed je i nie użycza zgromadzonych danych osobowychnKlienKów innymdosobom lub instytucjom,ichyba żeddzieje j si todzonnyraźną zgodą lub nadżyczerae KlienKa,dzgodnie z obowiązującymidprzepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, ptlicjiilub innego uprawnionego ormanu,dw przypadku roruszenio przez KlienKów przepisów prawa. pn9. Sprzed wca zastrzegowsobie prawo dodujawnianion/spółpracującym ze Sprzed wcą firmom o serwisom onternetowym zbiorcoch, ogólnychnzestawień statystycznych doayczących KlienKów. Zestawienio oakie doayczą oglądalności S/str Internetowych S sklu i nie zawierają danych osobowychnKlienKów. /pli> pn10.rSprzed wca ptosuje mechonizm plików "cookies", które podczasrkorzystania przez KlienKów ze S/str Internetowych S sklu, zapisywano sądprzez serwer Sprzed wcy na dy pn11.dStosowanie plików "cookies"dma na celunpoprawne działanie S/str Internetowych S sklu nonurządecniachdkońcowych KlienKów. Mechonizm ten nie nipzczy urządecniadkońcowego KlienKaloraz nie powoduje zmianda-kfiguracyjnych wnurządecniachdkońcowych KlienKów ani w oprogramowaniunzainstalowanym rontych urządecniach.n„Cookies” nie mają noncelunidenKyfikacji KlienKów. /pli> pn12.rSprzed wca ptosuje mechonizm plików "cookies" w celu: pnzapamiętania informacjiionurządecniachdkońcowych KlienKów;
  pn§13 Rozwiązaniedumowyn>pli> pn(nie doayczyizamówieze/umów sprzed way)n>pli> pn1. a wada ze S/str możedrozwiązać umowę o świadczenie uobsł drogądelek"Striczną wnk wadym czasie i i bdpodonionprzyn>cz, z zastrzeżcniem zachowaniadpraw nabytych przez drłą S/strsi przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. pn2. alienK, któryddoa-kałry rejesacjiirozwiązujedumowę o świadczenie uobsł drogądelek"Striczną,dpoprzez za goszeniedSprzed wcy żądaniadusunięcia a-Kon KlienKa, przy użyciu dowolnego środkadkomunikacjiina odlea gość, umożliwiającego zapoznanie j si Sprzed wcy z oświadczeniem woli KlienKa. pn3. Sprzed wca, wypowiada umowę o świadczenie uobsł drogądelek"Striczną poprzez wysłanie do KlienKad pn§14 Postanowienionkońcowe i zmianony Regulamun>pli> pn1. y Regulam obowiązuje od dniadopublikowanionnon pn2. Treść niniejszego y Regulamudmożedzostać utrwolonadpoprzez wydrkowanie, zapisanie nonnośniku lub pobraniedwnk wadej chwi pn3. y Regulam możedulec zmianie. Odtreści zmiandy Regulamudk wady KlienK zostanie poinformowany przez umieszczenie qrzez Sprzed wcę non pn4. Poinformowanie o zmianie y Regulamu, w sposób określony powyżejdnostąpiinie qóźniejdniżinon7 (siedem)nDniaR roboch przed wprowadzcniem z/ienionego y Regulamu. W razie, gdy KlienK posiadający a-Kto KlienKa, nie akcepauje nowej treści y Regulamudobowiązany reje zawiadomić o tym fakniedSprzed wcę w niąguP7 (siedem)ndni od daty poinformowania olzmianie y Regulamu. Brak akcepaacjiisautkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniula §13. /pli> pn5. Wszystkie zamówieniadprzyjęte qrzez S skl do realizacjiiprzed dniem z/iany y Regulamu sądrealizowane nonpodstawiedr Regulamu, którydobowiązywałdw dniu - ładania zamówieniadprzez KlienKa. pn6. W przypadku powstania sporu nongruncae zawartej Umowy sprzed way, pn7. y Regulam wchodziiw życie z dniem 24.07.2013. /pl
 • Zapisz j si a otrzymasz rabat 5% nonzakupydw nos>cmds sklie

  li>3Mi> li>Cervai> li>DelKadPlusi> li>Demari> li>Infieldi> li>JSPi> li>Leber & Hollmani> li>Portwejei> li>PPO S/szelce Opolskiei> li>Promo S/arsi> li>Proteki> li>Reisi> li>Samprey'si> li>Sarai> li>Uvexi> li>mascoi> li>i> /ul>
  Shshop.pl silnet.pl /ul>